Podmínky služby

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 

Datum verze: [] [November 2023] 

Vítejte na webu Sibionics CGM (https://www.sibionicscgm.com). Tyto webové stránky spravuje a provozuje společnost SiBio Technology Limited (dále jen „Sibionics“ nebo „my“ nebo „nás“, včetně jejích dceřiných společností a přidružených společností. Tento dokument je právně závaznou dohodou mezi vámi a námi, která upravuje vaše používání tohoto webu a souvisejících produktů a služeb, včetně jakéhokoli obsahu nebo informací poskytovaných jako součást této webové stránky nebo podobných souvisejících produktů, služeb (souhrnně „Služby“). Před přijetím si pozorně přečtěte tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem a Podmínky použití (tato „Smlouva“ nebo „Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Podmínky použití“). to a používání Služeb. Kliknutím na „Registrovat“ nebo pokračováním v používání Služeb bez registrace v dostupném rozsahu souhlasíte a souhlasíte s tím, že se na vaše používání Služeb vztahuje tato Smlouva. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neklikejte na „Registrovat“ a nepoužívejte Služby. Služby jsou určeny pouze pro dospělé (ve věku 18 a více let) . Pokud jste nezletilí (definujeme „nezletilé“ jako osoby mladší 18 let), okamžitě přestaňte používat Služby. 

VŠEOBECNÉ

Podmínky této smlouvy se vztahují pouze na Služby a nevztahují se na žádné další produkty a služby Sibionics ani na jakékoli jiné webové stránky, aplikace, pluginy, informace, obsah, produkty a/nebo služby třetích stran propojené se službami. . Před použitím Služeb si prosím pozorně přečtěte tuto Smlouvu.

 

Aniž by byla dotčena vaše práva podle platných zákonů, vyhrazujeme si právo upravit podmínky této smlouvy (včetně, bez omezení, tak, aby odrážely technologický nebo funkční pokrok, právní a regulační změny nebo dobré obchodní praktiky). Pokud změníme podmínky této smlouvy, budeme vás o změnách informovat prostřednictvím oznámení push, vyskakovacího oznámení nebo jinými prostředky v souladu s platnými místními zákony.  

 

 • Pokud jste registrovaným uživatelem v EU: Kliknutím na „Souhlasím“ a pokračováním v používání Služeb po změně jakýchkoli relevantních podmínek potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli, plně porozuměli a souhlasíte s každým ustanovením podmínek této smlouvy, zejména s těmi ustanoveními, která omezují nebo vyjímají závazky.

 

Pro uživatele registrované v Německu vás budeme o jakýchkoli úpravách a dodatečných podmínkách informovat e-mailem a poskytneme vám lhůtu dvou měsíců na vznesení námitky proti takto upraveným podmínkám tohoto Dohoda písemně nebo emailem. Pokud ve lhůtě dvou měsíců výslovně nevznesete námitky, má se za to, že jste přijali jakékoli změny. O důsledcích nevznesení námitek ve lhůtě dle předchozí věty Vás budeme informacemi spolu s úpravami informovat písemně. Změny těchto podmínek budou platit od doby uvedené v informacích o úpravách. V případě, že toto nebude sděleno, bude jakákoliv změna platit od okamžiku informace o úpravách a uplynutí lhůty dvou měsíců, aniž byste proti úpravám vznesli námitky. Pokud vznesete námitky proti změnám, bude to považováno za ukončení těchto podmínek.

 

 • Pro všechny ostatní uživatele:Pokračováním v používání Služeb po změně jakýchkoli relevantních podmínek potvrzujete, že pečlivě jste si přečetli, plně porozuměli a souhlasíte s každým ustanovením podmínek této smlouvy, zejména s těmi ustanoveními, která omezují nebo vyjímají závazky.


ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI 

Vynaložíme přiměřenou péči, abychom zajistili, že informace a obsah poskytovaný službami jsou přesné, úplné, aktuální, dostupné a neporušují žádná práva třetích stran. Nezaručujeme však, že tomu tak bude vždy. Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se tímto zříkáme všech prohlášení a záruk týkajících se informací a obsahu ve Službách, ať už výslovných nebo předpokládaných, vytvořených zákonem, smlouvou nebo jinak, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nárok nebo neporušení práv třetích stran. Nezaručujeme, že tento web je bezpečný, bezchybný nebo bez závad (včetně, ale bez omezení na úplnost, přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli zobrazených dat nebo informací), nebo že tato webová stránka neobsahuje viry nebo jiné potenciálně škodlivé komponenty. Může dojít k přerušení, zpoždění nebo nefunkčnosti nebo nemožnosti používat Služby z důvodu problémů s připojením k internetu.

Informace a obsah Služeb nepředstavují lékařskou pomoc. Než učiníte jakékoli rozhodnutí týkající se vaší léčby nebo péče, doporučujeme vám poradit se se svým zdravotnickým personálem. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se tímto zříkáme veškeré odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou může utrpět jakákoli osoba, ať už ji utrpěla přímo, nepřímo, okamžitě nebo následně, a ať už vznikla ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak. která vyplývá z nebo v souvislosti s používáním Služeb nebo jakýmkoli rozhodnutím o léčbě či péči, která učiníte, s výjimkou případu smrti nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti. 

Neneseme žádnou odpovědnost a neposkytujeme žádnou záruku za přesnost, účinnost, včasnost a vhodnost jakýchkoli informací nebo obsahu získaných od třetích stran, včetně jakýchkoli aplikací třetích stran (ať už jsou ve Službách propojeny nebo na ně odkazovány). ). 

VAŠE POUŽITÍ 

Berete na vědomí, že před zahájením registračního postupu a používáním našich služeb budete mít občanskou způsobilost dodržovat své chování, jak je předepsáno zákony jurisdikce, ve které pobýváte. Pokud nemáte výše uvedenou občanskou způsobilost vyhovět svému chování, ponesete vy a váš opatrovník odpovědnost za jakékoli náklady z toho vyplývající v souladu se zákonem.

 

Rovněž zajistíte, že se na vás nevztahují obchodní omezení, ekonomické sankce nebo jiné zákony a předpisy uplatňované jakoukoli zemí, regionem nebo mezinárodní organizací, ani nebudete přímo ani nepřímo poskytovat finanční prostředky, zboží nebo služby takovému subjektu. V opačném případě přestanete naše Služby používat. Mezitím chápete, že jakékoli porušení výše uvedených požadavků může mít za následek nemožnost registrace a běžného používání našich služeb.

 

Po vyplnění informací podle pokynů na registrační stránce, přečtení a odsouhlasení této smlouvy a dokončení všech registračních postupů si můžete vytvořit účet (Účet ) na tomto webu a staňte se registrovaným uživatelem našeho webu. Jste odpovědní za to, že vaše uživatelské jméno a heslo k účtu bude bezpečné a důvěrné. Pokud zjistíte nebo máte podezření, že k vašemu účtu měla přístup jiná strana bez vašeho svolení, neprodleně nás o tom informujte.

 

Používáním Služeb souhlasíte s následujícím: 

 

 • budete ke Službám přistupovat a používat je pouze pro osobní, soukromé a nekomerční účely;

 

 • nesmíte a nesmíte napomáhat žádné osobě nebo jí pomáhat při přístupu nebo používání Služeb pro jakýkoli komerční, nezákonný nebo nezákonný účel;

 

 • nesmíte narušovat, upravovat nebo zachycovat informace zveřejněné na Službách nebo na žádném z našich serverů (pokud je to relevantní); 

 

 • musíte vždy při přístupu ke Službám a jejich používání dodržovat všechny platné zákony, pravidla, předpisy, zásady a další požadavky předepsané jakýmkoli příslušným regulačním úřadem nebo donucovacím orgánem;

 

 • nesmíte a nesmíte nikomu pomáhat ani pomáhat při kopírování, úpravě, zpětném inženýrství, rozebírání, dekompilaci, rozebírání, pokoušet se exportovat zdrojový kód, dekódovat a provádět jiné činnosti, které analyzují nebo replikují zdrojový kód, strukturu a koncept jakékoli z těchto webových stránek nebo jejich součástí;

 

 • nesmíte používat žádný automatizovaný proces nebo službu (jako je robot, pavouk nebo pravidelné ukládání informací do mezipaměti) pro přístup ke Službám nebo pro jejich používání nebo ke kopírování či odstraňování dat ze Služeb;

 

 • nesmíte jinak používat Služby žádným způsobem, který by překračoval rozsah použití, který vám poskytuje tato smlouva;

 

 • nesmíte používat neautorizovaný software nebo hardware pro přístup ke Službám nebo upravovat Služby jakýmkoli neoprávněným způsobem (například prostřednictvím neoprávněných oprav, neoprávněných upgradů nebo neoprávněných stahování);

 

 • veškeré informace (včetně osobních údajů), které nám poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné v poskytnutém čase a v případě jakékoli změny těchto informací nás neprodleně oznámíte; a

 

 • nesmíte se pokoušet obcházet nebo obcházet jakékoli bezpečnostní prvky této webové stránky.

 

NAŠE SLUŽBY

 

 • Procházejte a odebírejte naše produkty: Naše služby vám umožňují vytvořit si účet, abyste mohli procházet a odebírat naše produkty.

 

 • Zakoupení našich produktů: Při nákupu produktů na této webové stráncese ujistěte, že jste pečlivě potvrdili název, cenu, množství, model, specifikaci, velikost produktů, které jste zakoupili nebo čas, obsah, omezující požadavky a další důležité záležitosti produktů, které jste zakoupili, a ověřte svou kontaktní adresu, telefonní číslo, příjemce, platební údaje a další informace v době zadávání objednávky.Pokud příjemce vámi určený nejste vy, nesete odpovědnost za všechny právní důsledky vyplývající z jednání a prohlášení o úmyslech takového příjemce.

 

 • Klientský servis: Čas od času můžete identifikovat problémy, hledat řešení identifikovaných problémů, poskytovat návrhy, komentáře nebo jinou zpětnou vazbu související s našimi službami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že použijeme vaše kontaktní údaje, abychom se s vámi spojili, abychom vám pomohli a poskytli služby.

 

 • Propagační programy. Čas od času můžeme na našich webových stránkách hostit bezplatný zkušební program nebo jiné propagační programy. Takové programy mohou kromě této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem a Podmínek použití podléhat dalším podmínkám a ustanovením, o kterých vás budeme informovat a požádáme o váš výslovný souhlas samostatně.  

 

 • Marketingová zpráva: Ke zpracování vašich údajů využijeme poskytovatele služeb třetí strany, včetně zasílání marketingových zpráv na váš e-mail nebo mobil. Před zasíláním takových marketingových sdělení se pokusíme o váš výslovný souhlas a vy se můžete kdykoli rozhodnout, že od nás marketingová sdělení nebudete dostávat, kliknutím na odkaz pro odhlášení obsažený v e-mailu nebo v textu.

 

DOSTUPNOST 

Vynaložíme přiměřené úsilí, aby byly Služby dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To však nemůžeme zaručit a neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození, ke kterému dojde v důsledku přerušení přístupu ke Službám. Služby mohou být přerušeny z důvodu údržby nebo jiných důvodů, ale budeme se snažit poskytnout přiměřené informace o všech plánovaných událostech. 

 

Čas od času můžeme aktualizovat, odstraňovat nebo měnit určité funkce a funkce Služeb. Vaše potěšení ze Služeb může záviset na tom, zda vaše zařízení a operační systém, který používáte, splňují požadavky na systém a kompatibilitu, které čas od času stanovíme, v regionu, ve kterém se nacházíte, nebo jak to čas od času vyžaduje platný zákon. Chcete-li používat Služby, můžete vyžadovat kompatibilní hardware a software (a čas od času to může vyžadovat stažení a instalaci nejnovějších verzí takového softwaru). Vyžaduje se také připojení k internetu.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Pro účely níže „Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají práva, mimo jiné včetně autorských práv, ochranných známek, názvů domén, práv k designům, databázových práv, patentů a veškerého dalšího duševního vlastnictví. práva jakéhokoli druhu (ať už registrovaná nebo neregistrovaná a kdekoli na světě).

 

Všechna práva k duševnímu vlastnictví ve Službách nebo s nimi související (včetně informací, obsahu a grafiky zveřejněné na této webové stránce) vlastníme nebo máme licenci. Udělujeme vám omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Služeb na jakémkoli kompatibilním zařízení za předpokladu, že: (i) výše uvedené potvrzení o duševním vlastnictví se objeví na všech kopiích; (ii) použití informací je pouze pro informační, nekomerční zdravotní péči nebo osobní použití; (iii) informace nejsou žádným způsobem změněny; a (iv) žádná grafika dostupná ze Služeb není použita odděleně od doprovodného textu. Pro všechna další použití informací nebo jakékoli ochranné známky, obchodních názvů nebo oděvů Sibionics je vyžadován náš předchozí písemný souhlas. 

Nejsme zodpovědní za obsah poskytovaný poskytovateli třetích stran a máte zakázáno takový materiál šířit bez svolení vlastníka duševního vlastnictví v něm obsažených.

Kromě výše povoleno, není udělena žádná licence ani právo, výslovné ani předpokládané, žádné osobě na jakákoliv práva k duševnímu vlastnictví společnosti Sibionics. Žádnou část Služeb nesmíte pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, redistribuovat, licencovat, veřejně zobrazovat ani jakýmkoli jiným způsobem komerčně využívat.

SOUKROMÍ A BEZPEČNOST 

Zavázali jsme se chránit vaše soukromí. S osobními údaji, které shromažďujeme nebo které jinak získáme v souvislosti s vaším používáním Služeb, nakládáme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů .

Je vaší odpovědností zajistit, aby zařízení používané pro přístup ke Službám bylo dostatečně zabezpečeno a chráněno před škodlivým softwarem nebo přístupem neoprávněných osob. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost Sibionics odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku, ať už vzniklého přímo nebo nepřímo), které utrpí jakákoli osoba v důsledku odposlechu nebo neoprávněného přístupu. na jejich osobní údaje. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

S výjimkou případu smrti nebo zranění způsobeného naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, podvodu nebo podvodného zkreslení nebo škod způsobených úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí, my, naši zástupci nebo subdodavatelé, naši a jejich příslušní ředitelé , zaměstnanci a zástupci se tímto zříkají, v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony, odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou může utrpět jakákoli osoba, ať už ji utrpěla přímo, nepřímo, okamžitě nebo následně, a ať už vznikla ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti). ) nebo jinak, které vyplývají z nebo v souvislosti s: (i) používáním nebo nemožností používat Služby; (ii) používání informací nebo obsahu na Službách; (iii) jakékoli služby poskytované na Službách nebo jejich prostřednictvím; a (iv) zachycení nebo neoprávněný přístup k osobním informacím poskytnutým službám, včetně, bez omezení, následujících kategorií ztráty nebo poškození, bez ohledu na to, zda byla společnost Sibionics na možnost takové ztráty nebo poškození upozorněna či nikoli: (a) ztráta nebo poškození dat; b) ušlý zisk; c) ztráta očekávaných úspor; d) ztráta obchodní příležitosti;e) ztráta goodwillu; f) ztráta pověsti; a (g) zvláštní poškození. 

 

V rozsahu povoleném platnými zákony a s výhradou výše uvedeného, ​​v případě, že nám vznikne jakákoli odpovědnost v souvislosti s podmínkami této smlouvy, provoz Služeb a taková odpovědnost není jinak omezena nebo vyloučena těmito podmínkami, naše odpovědnost budou omezeny na rozumně předvídatelné škody.

 

Naše celková a celková odpovědnost vůči vám v souvislosti s vaším používáním Služeb bude omezena na (tam, kde je to relevantní) nákupní hodnotu příslušného produktu nebo služby Sibionics v souvislosti se Službami nebo ekvivalentní částku v měně země v na kterém si zakládáte.

 

Pokud tyto podmínky nedodržíme, jsme zodpovědní za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která je rozumně předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto podmínek nebo našeho opomenutí použít přiměřenou péči a dovednosti, ale neneseme odpovědnost za žádné ztráty, které nejsou rozumně předvídatelné. Ztráta nebo poškození jsou přiměřeně předvídatelné, pokud je buď zřejmé, že k nim dojde, nebo pokud v době, kdy jste přijali tyto podmínky, oba věděli, že k tomu může dojít.

 

Nám, našim úředníkům, zaměstnancům, agentům, poskytovatelům licencí nebo jiným poskytovatelům licencí nebo jiným poskytovatelům třetích stran poskytnete odškodnění a budete nás odškodnit za všechny ztráty a závazky, za které může být kdokoli z nich odpovědný, a za všechny akce, žaloby, řízení, nároky nebo požadavky ze strany jakákoliv povaha, která může být uplatňována, vzata nebo učiněna proti kterémukoli z nich, nebo která kterémukoli z nich může vzniknout nebo která může vzniknout přímo či nepřímo v souvislosti s vaším porušením zákona, vaším porušením těchto podmínek nebo jakýmikoli činy či opomenutími, kterých se dopustíte při používání Služeb, které tyto podmínky nepovolují. To znamená, že budete povinni nám uhradit v dolarech za dolar ztráty a závazky, které utrpíme v důsledku vašeho používání nebo zneužití Služeb (i když jste toto použití nebo zneužití nepovolili).


JAK MŮŽE BÝT TUTO SMLOUVA UKONČENA 

Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji přijmete kliknutím na „Registrovat“ nebo jinak uvedeným v této Smlouvě, a bude pokračovat, dokud nebude vypovězena. Web  Sibionics CGM můžete kdykoli odpojit nebo přestat používat. 

Tato smlouva bude okamžitě a bez dalšího upozornění ukončena v případě, že porušíte a/nebo nedodržíte jakoukoli podmínku nebo podmínku této smlouvy. Společnost Sibionics může také ukončit nebo pozastavit tuto smlouvu kdykoli a bez předchozího upozornění, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně případů, kdy se společnost Sibionics domnívá, že jste porušili nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem této smlouvy. Vyhrazujeme si právo vás požádat, abyste okamžitě zastavili nebo napravili nezákonné používání, nebo pokud nezákonné používání a/nebo porušování bude pokračovat, jsme oprávněni reagovat a přijmout veškerá zákonná opatření, která považujeme za nezbytná (včetně ukončení vašeho přístupu k Služby).   

ROZHODNÉ PRÁVO 

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Podmínky použití se budou řídit zákony Čínské lidové republiky a budou vykládány v souladu s nimi. Jakýkoli spor vzniklý na základě této licenční smlouvy s koncovým uživatelem a podmínek použití bude podléhat výlučné jurisdikci soudů Čínské lidové republiky. 

 

Pokud jste občanem kterékoli země Evropské unie, můžete na základě předchozí písemné žádosti, kterou nám zašlete, také podat jakékoli nároky na platformě pro řešení sporů zveřejněné online Evropskou komisí na následující adrese: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_cs . Evropská komise postoupí váš nárok oznámeným kompetentním národním mediátorům.

SMÍŠENÝ

 

Souhlasíte s tím, že tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Podmínky použití (a jakékoli jejich aktualizace) popisují celou smlouvu mezi námi s ohledem na Služby a všechny ostatní písemné nebo ústní smlouvy nebo ujednání, která dříve existovala mezi vámi a námi ohledně takové použití se tímto nahrazuje a ruší.

 

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce prohlásí některé z ustanovení podmínek této smlouvy za neplatné nebo nevymahatelné, tato ustanovení budou omezena nebo odstraněna na minimální nezbytnou míru a nahrazena platným ustanovením, které nejlépe ztělesňuje záměrem těchto podmínek, aby tyto zůstaly v plné platnosti a účinnosti.

JAK POŽÁDÁM O PODPORU NEBO PODAT STÍŽNOST? 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo služeb obecně, neváhejte nás kontaktovat.