Användarvillkor

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL OCH ANVÄNDARVILLKOR 

Versionsdatum: [] [November 2023]_ 

Välkommen till Sibionics CGM-webbplats (https://www.sibionicscgm.com). Den här webbplatsen kontrolleras och drivs av SiBio Technology Limited (refererad till som "Sibionics" eller "vi" eller "oss", inklusive dess dotterbolag och dotterbolag). Detta dokument är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss, som reglerar din användning av denna webbplats och relaterade produkter och tjänster, inklusive allt innehåll eller information som tillhandahålls som en del av denna webbplats eller sådana relaterade produkter, tjänster (sammantaget "Tjänsterna"). Vänligen läs detta slutanvändarlicensavtal och användarvillkor (detta "avtal" eller "slutanvändarlicensavtal och användarvillkor") noggrant innan du godkänner it och använda tjänsterna. Genom att klicka på "Registrera" eller fortsätta att använda tjänsterna utan registrering i den mån det är tillgängligt, samtycker du till och samtycker till att detta avtal ska gälla för din användning av tjänsterna. Om du inte godkänner dessa villkor, klicka inte på "Registrera dig" och använd inte tjänsterna. Tjänsterna är endast avsedda för vuxna (18 år eller äldre) enbart. Om du är minderårig (vi definierar "minderåriga" som personer yngre än 18 år), vänligen sluta omedelbart använda tjänsterna. 

ALLMÄN

Villkoren enligt detta avtal gäller endast för tjänsterna och gäller inte för några andra Sibionics-produkter och -tjänster, eller för andra tredjepartswebbplatser, applikationer, plugin-program, information, innehåll, produkter och/eller tjänster som är länkade i tjänsterna . Läs detta avtal noggrant innan du använder tjänsterna.

 

Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att ändra villkoren i detta avtal (inklusive, utan begränsning, för att återspegla tekniska eller funktionella framsteg, lagliga och regulatoriska förändringar eller god affärssed). Om vi ​​ändrar villkoren under detta avtal kommer vi att meddela dig om ändringar i form av push-meddelanden, popup-meddelanden eller på annat sätt i enlighet med gällande lokala lagar.  

 

 • Om du är en registrerad användare inom EU: Genom att klicka på "Godkänn" och fortsätta att använda tjänsterna efter en ändring av alla relevanta villkor bekräftar du att du noggrant har läst, förstått och samtyckt till varje bestämmelse i villkoren under detta avtal, särskilt de bestämmelser som begränsar eller undantar ansvar.

 

För tyska registrerade användare kommer vi att informera dig om eventuella ändringar och ytterligare villkor via e-post och ge dig en period på två månader för att invända mot sådana ändrade villkor i detta Avtal skriftligt eller via e-post. Du anses ha accepterat alla ändringar om du inte uttryckligen invänder inom två månader. Vi kommer att informera dig med informationen tillsammans med ändringarna om konsekvenserna av att inte göra invändningar skriftligen under perioden enligt föregående mening. Ändringar av dessa villkor kommer att gälla från den tidpunkt som anges i informationen om ändringarna. Om detta inte kommuniceras, kommer alla ändringar att gälla från tidpunkten för information om ändringarna och utgången av perioden på två månader utan att du invänder mot ändringarna. Om du invänder mot ändringarna kommer du att anses säga upp dessa villkor.

 

 • För alla andra användare:Genom att fortsätta använda tjänsterna efter en ändring av relevanta villkor bekräftar du att du har noggrant läst, förstått och samtyckt till varje bestämmelse i villkoren under detta avtal, särskilt de bestämmelser som begränsar eller undantar ansvar.


FRISKRIVNINGAR 

Vi kommer att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen och innehållet som tillhandahålls av tjänsterna är korrekt, fullständigt, uppdaterat, tillgängligt och inte gör intrång i tredje parts rättigheter. Vi garanterar dock inte att så alltid är fallet. Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och "i befintligt skick". I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag avsäger vi oss härmed alla utfästelser och garantier relaterade till informationen och innehållet på tjänsterna, vare sig uttryckligen eller underförstått, skapat av lag, avtal eller på annat sätt, inklusive, utan begränsning, alla garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Vi garanterar inte att den här webbplatsen är säker, felfri eller fri från defekter (inklusive men inte begränsat till fullständighet, exakthet eller tillförlitlighet data eller information som visas), eller att denna webbplats är fri från virus eller andra potentiellt skadliga komponenter. Det kan förekomma avbrott, förseningar eller fel i eller oförmåga att använda tjänsterna på grund av problem med internetanslutningen.

Informationen och innehållet på tjänsterna utgör inte medicinsk rådgivning. Du rekommenderas att rådfråga din vårdpersonal för råd innan du fattar några beslut som rör din behandling eller vård. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger vi oss härmed allt ansvar för förlust eller skada som kan lida av någon person, vare sig den lidit direkt, indirekt, omedelbart eller som följd, och oavsett om den uppstår i kontrakt, skadeståndsansvar (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt som uppstår ur, eller i samband med användningen av tjänsterna eller eventuella behandlings- eller vårdbeslut som du fattar, utom i fallet med dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet. 

Vi är inte ansvariga, och lämnar inga som helst garantier, för riktigheten, effektiviteten, aktualiteten och lämpligheten hos all information eller innehåll som erhållits från tredje part, inklusive eventuella tredjepartsapplikationer (oavsett om det är länkat eller hänvisat till i tjänsterna). ). 

DIN ANVÄNDNING 

Du bekräftar att du, innan du påbörjar registreringsproceduren och använder våra tjänster, ska ha civilrättslig kapacitet att följa ditt beteende enligt lagarna i den jurisdiktion där du bor. Om du inte har ovan nämnda civilrättsliga kapacitet att följa ditt beteende, ska du och din vårdnadshavare bära ansvaret för eventuella kostnader som uppstår därav i enlighet med lagen.

 

Du ska också säkerställa att du inte är föremål för handelsrestriktioner, ekonomiska sanktioner eller andra lagar och förordningar som implementeras av något land, region eller internationell organisation, och du ska inte heller direkt eller indirekt tillhandahålla pengar, varor eller tjänster till ett sådant ämne. Annars ska du sluta använda våra tjänster. Under tiden förstår du att varje överträdelse av de föregående kraven kan resultera i oförmåga att registrera och använda våra tjänster normalt.

 

När du har fyllt i informationen enligt instruktionerna på registreringssidan, läst och godkänt detta avtal och slutfört alla registreringsprocedurer kan du skapa ett konto (Konto ) på denna webbplats och bli en registrerad användare av vår webbplats. Du är ansvarig för att hålla ditt kontos användarnamn och lösenord säkra och konfidentiella. Om du upptäcker eller misstänker att ditt konto har nåtts av annan part utan ditt tillstånd, vänligen meddela oss omedelbart.

 

Genom att använda tjänsterna godkänner du följande: 

 

 • du ska endast få tillgång till och använda tjänsterna för personliga, privata och icke-kommersiella ändamål;

 

 • du får inte, och får inte hjälpa eller hjälpa någon person att få tillgång till eller använda tjänsterna för något kommersiellt, olagligt eller olagligt syfte;

 

 • du får inte störa, ändra eller avlyssna information som publiceras på Tjänsterna eller på någon av våra servrar (där det är relevant); 

 

 • du måste när som helst när du får åtkomst till och använder tjänsterna följa alla tillämpliga lagar, regler, förordningar, policyer och andra krav som föreskrivs av någon tillämplig tillsynsmyndighet eller brottsbekämpande organ;

 

 • du får inte, och får inte hjälpa eller hjälpa någon person att kopiera, modifiera, bakåtkonstruera, demontera, dekompilera, demontera, försöka exportera källkoden, avkoda och utföra andra handlingar som analyserar eller replikerar källkoden, strukturen och konceptet för någon av denna webbplats eller dess beståndsdelar;

 

 • du får inte använda någon automatiserad process eller tjänst (som en bot, en spindel eller periodisk cachning av information) för att komma åt eller använda tjänsterna eller för att kopiera eller skrapa data från tjänsterna;

 

 • du får inte på annat sätt använda tjänsterna på något sätt som överskrider användningsomfånget som beviljats ​​dig i detta avtal;

 

 • du får inte använda otillåten mjukvara eller hårdvara för att komma åt tjänsterna eller modifiera tjänsterna på något obehörigt sätt (till exempel genom obehöriga reparationer, obehöriga uppgraderingar eller otillåtna nedladdningar);

 

 • all information (inklusive personuppgifter) som du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig vid den angivna tidpunkten, och du ska omedelbart meddela oss i händelse av någon ändring av sådan information; och

 

 • du får inte försöka kringgå, eller kringgå, några säkerhetsfunktioner på denna webbplats.

 

VÅRA TJÄNSTER

 

 • Bläddra och prenumerera på våra produkter: Våra tjänster låter dig skapa ett konto för att bläddra och prenumerera på våra produkter.

 

 • Köp våra produkter: När du köper produkter på denna webbplats var noga med att noggrant bekräfta namn, pris, kvantitet, modell, specifikation, storlek på de produkter du köpt eller tid, innehåll, restriktiva krav och andra viktiga frågor om de produkter du köpt och verifiera din kontaktadress, telefonnummer, mottagare, betalningsinformation och annan information vid tidpunkten för beställning.Om mottagaren som du angett inte är du, ska du vara ansvarig för alla rättsliga konsekvenser som uppstår från en sådan mottagares handlingar och avsiktsförklaringar.

 

 • Kundtjänst: Du kan då och då identifiera problem, söka lösningar på identifierade problem, ge förslag, kommentarer eller annan feedback relaterad till våra tjänster. Du bekräftar och samtycker till att vi kommer att använda din kontaktinformation för att få kontakt med dig, för att kunna hjälpa och betjäna dig.

 

 • Kampanjprogram. Vi kan vara värd för kostnadsfria testprogram eller andra reklamprogram på vår webbplats då och då. Sådana program kan vara föremål för andra villkor utöver detta slutanvändarlicensavtal och användarvillkor, som vi kommer att informera dig om och begära ditt uttryckliga samtycke separat.  

 

 • Marknadsföringsmeddelande: Vi kommer att använda en tredjepartstjänsteleverantör för att behandla dina uppgifter, inklusive att skicka marknadsföringsmeddelanden till din e-post eller mobil. Vi kommer att söka ditt uttryckliga opt-in innan vi skickar dig sådan marknadsföringskommunikation, och du kan när som helst välja att inte ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avregistreringslänken som finns i e-postmeddelandet eller texten.

 

TILLGÄNGLIGHET 

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att göra tjänsterna tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vi kan dock inte garantera detta och tar inget ansvar för eventuell förlust eller skada som uppstår på grund av ett avbrott i åtkomsten till Tjänsterna. Tjänsterna kan avbrytas för underhåll eller annat skäl, men vi kommer att sträva efter att ge rimligt meddelande om eventuella planerade händelser. 

 

Vi kan uppdatera, ta bort eller ändra vissa funktioner och funktioner i Tjänsterna från tid till annan. Din åtnjutande av tjänsterna kan bero på att din enhet och det operativsystem du använder uppfyller de system- och kompatibilitetskrav som vi fastställer från tid till annan, den region du befinner dig i eller som krävs av tillämplig lag från tid till annan. För att använda tjänsterna kan du behöva kompatibel hårdvara och mjukvara (och då och då kan detta kräva att du laddar ner och installerar de senaste versionerna av sådan programvara). Internetanslutning krävs också.

IMMATERIELL EGENDOM 

För ändamålen nedan betyder "Immateriella rättigheter" rättigheter inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och alla andra immateriella rättigheter rättigheter av alla slag (oavsett om de är registrerade eller inte och var som helst i världen).

 

Alla immateriella rättigheter i eller relaterade till tjänsterna (inklusive information, innehåll och grafik som publiceras på denna webbplats) ägs av, eller licensieras till, oss. Vi beviljar dig en begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda tjänsterna på alla kompatibla enheter, förutsatt att: (i) ovanstående erkännande av immateriella rättigheter finns på alla kopior; (ii) användningen av informationen är endast för informativ, icke-kommersiell hälsovård eller personligt bruk; (iii) informationen inte ändras på något sätt; och (iv) ingen grafik tillgänglig från tjänsterna används separat från den medföljande texten. För all annan användning av informationen eller Sibionics varumärke, handelsnamn eller klädsel krävs vårt skriftliga tillstånd. 

Vi är inte ansvariga för innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och du är förbjuden att distribuera sådant material utan tillstånd från ägaren av den immateriella egendomen däri.

Utom som tillåtet ovan, ingen licens eller rättighet, uttrycklig eller underförstådd, ges till någon person över Sibionics immateriella rättigheter. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, omfördela, underlicensiera, visa offentligt eller på något annat sätt kommersiellt utnyttja någon del av tjänsterna.

SEKRETESS OCH SÄKERHET 

Vi är angelägna om att skydda din integritet. Personuppgifter som vi samlar in eller som vi på annat sätt får i samband med din användning av Tjänsterna hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy .

Det är ditt ansvar att se till att enheten som används för att komma åt tjänsterna är tillräckligt säker och skyddad mot skadlig programvara eller åtkomst av obehöriga personer. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Sibionics inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador (inklusive förlorad vinst, vare sig den härrör direkt eller indirekt) som någon person lider till följd av avlyssning eller obehörig åtkomst till sina personuppgifter. 

ANSVARSBEGRÄNSNING 

Förutom i fallet med dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, agenter eller underleverantörer, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning eller skador orsakade av uppsåtligt tjänstefel eller grov vårdslöshet, vi, våra agenter eller underleverantörer, våra och deras respektive styrelseledamöter , frånsäger sig anställda och agenter härmed, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ansvar för förlust eller skada som kan lida av någon person, vare sig den lidit direkt, indirekt, omedelbart eller som följd, och oavsett om det uppstår i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) ) eller på annat sätt som uppstår ur, eller i samband med: (i) användning av, eller oförmåga att använda, tjänsterna; (ii) användning av information eller innehåll på tjänsterna; (iii) alla tjänster som tillhandahålls på eller genom tjänsterna; och (iv) avlyssning eller obehörig åtkomst till personlig information som lämnats till tjänsterna, inklusive, utan begränsning, följande kategorier av förlust eller skada, oavsett om Sibionics har informerats om möjligheten till sådan förlust eller skada: (a) förlust eller korruption av data; (b) förlorad vinst; (c) förlust av förväntade besparingar; (d) förlust av affärsmöjlighet; (e) förlust av goodwill; (f) Förlust av rykte; och (g) Särskild skada. 

 

I den utsträckning det är tillåtet av tillämplig lag och med förbehåll för ovanstående, i händelse av att vi ådrar oss något ansvar i samband med villkoren i detta avtal, driften av Tjänsterna och sådant ansvar inte på annat sätt begränsas eller utesluts av dessa villkor, är vårt ansvar kommer att begränsas till rimligen förutsebara skador.

 

Vårt övergripande och sammanlagda ansvar gentemot dig i samband med din användning av tjänsterna kommer att begränsas till (i tillämpliga fall) inköpsvärdet för den relevanta Sibionics-produkten eller tjänsten i samband med tjänsterna, eller en motsvarande summa i landets valuta. som du är baserad.

 

Om vi ​​inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada du lider som är ett rimligt förutsebart resultat av vårt brott mot dessa villkor eller vår underlåtenhet att använda rimlig försiktighet och skicklighet, men vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förluster som är inte rimligen förutsebara. Förlust eller skada är rimligen förutsägbar om antingen det är uppenbart att det kommer att hända eller om vi båda visste att det kunde hända när du accepterade dessa villkor.

 

Du kommer att hålla oss, våra tjänstemän, anställda, agenter, licensgivare eller andra tredjepartsleverantörer skadeslösa från och mot alla förluster och skulder som någon av dem kan bli ansvarig för och mot alla åtgärder, processer, förfaranden, anspråk eller krav från vilken typ som helst som kan hävdas, tas eller göras gällande mot någon av dem, eller som någon av dem kan ådra sig eller som kan uppstå direkt eller indirekt i samband med ditt lagbrott, ditt brott mot dessa villkor eller några handlingar eller försummelser du begår när du använder tjänsterna som inte är tillåtna enligt dessa villkor. Detta innebär att du kommer att vara skyldig att ersätta oss på en dollar-för-dollar-basis för förluster och skulder som vi lider på grund av din användning eller missbruk av tjänsterna (även om du inte godkände den användningen eller missbruket).


HUR KAN DETTA AVTAL UPPHÖRAS 

Detta avtal träder i kraft när du godkänner detta avtal genom att klicka på "Registrera" eller enligt vad som på annat sätt anges i detta avtal, och ska fortsätta om det inte sägs upp. Du kan när som helst koppla bort eller sluta använda  Sibionics CGM-webbplatsen. 

Detta avtal kommer att upphöra omedelbart och utan ytterligare meddelande i händelse av att du bryter mot, och/eller underlåter att följa, något villkor eller villkor i detta avtal. Sibionics kan också säga upp eller avbryta detta avtal när som helst och utan föregående meddelande, av någon eller ingen anledning, inklusive om Sibionics anser att du har brutit mot eller agerat oförenligt med detta avtals bokstav eller anda. Vi förbehåller oss rätten att be dig att omedelbart stoppa eller korrigera den olagliga användningen, eller, om den olagliga användningen och/eller kränkningen fortsätter, har vi rätt att svara och vidta alla lagliga åtgärder som vi anser nödvändiga (inklusive att avsluta din tillgång till tjänster).   

GÄLLANDE LAG 

Detta slutanvändarlicensavtal och användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Folkrepubliken Kina. Alla tvister som uppstår under detta slutanvändarlicensavtal och användarvillkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Folkrepubliken Kina. 

 

Om du är medborgare i något EU-land kan du, efter skriftlig begäran till oss i förväg, även lämna in eventuella anspråk på plattformen för tvistlösning som finns online av Europeiska kommissionen på följande adress: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en . Europeiska kommissionen kommer att överföra ditt anspråk till de anmälda behöriga nationella medlarna.

DIVERSE

 

Du samtycker till att dessa slutanvändarlicensavtal och användarvillkor (och eventuella uppdateringar av dessa) beskriver hela avtalet mellan oss med avseende på tjänsterna, och alla andra skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser som tidigare existerat mellan dig och oss med avseende på sådan användning ersätts härmed och upphävs.

 

Om någon av bestämmelserna i villkoren under detta avtal av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltiga eller omöjliga att verkställa, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst förkroppsligar avsikten med dessa villkor, så att dessa förblir i full kraft och verkan.

HUR BEGÄR JAG OM SUPPORT ELLER KOMMER JAG MED ETT KLAGOMÅL? 

Om du har några frågor om detta avtal eller tjänsterna i allmänhet, tveka inte att kontakta oss.