Warunki usługi

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I WARUNKI KORZYSTANIA 

Data wersji: [] [November 2023] 

Witamy na stronie internetowej Sibionics CGM (https://www.sibionicscgm.com). Ta witryna jest kontrolowana i obsługiwana przez SiBio Technology Limited (zwaną „Sibionics” lub „my” lub „nas”, w tym jej spółki zależne i stowarzyszone). Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a nami, która reguluje korzystanie przez Ciebie z tej witryny oraz powiązanych produktów i usług, w tym wszelkie treści lub informacje udostępniane w ramach tej witryny internetowej lub powiązanych produktów i usług (łącznie „Usługi”). Proszę uważnie przeczytać niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Warunki użytkowania („Niniejszą „Umowę” lub „Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Warunki użytkowania”) przed zaakceptowaniem to i korzystanie z Usług. Klikając „Zarejestruj się” lub kontynuując korzystanie z Usług bez rejestracji w dostępnym zakresie, wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie klikaj „Zarejestruj się” i nie korzystaj z Usług. Usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych (w wieku co najmniej 18 lat) . Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią (przez „nieletnich” rozumiemy osoby poniżej 18 roku życia), prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług. 

OGÓLNY

Warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie wyłącznie do Usług i nie mają zastosowania do jakichkolwiek innych produktów i usług Sibionics ani do jakichkolwiek innych witryn internetowych, aplikacji, wtyczek, informacji, treści, produktów i/lub usług stron trzecich powiązanych z Usługami . Przed skorzystaniem z Usług prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową.

 

Bez uszczerbku dla Twoich praw wynikających z obowiązującego prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy (w tym między innymi w celu uwzględnienia postępu technologicznego lub funkcjonalnego, zmian prawnych i regulacyjnych lub dobrych praktyk biznesowych). Jeśli zmienimy warunki niniejszej Umowy, powiadomimy Cię o zmianach za pomocą powiadomienia push, powiadomienia w wyskakującym okienku lub w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.  

 

 • Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem z siedzibą w UE: klikając „Zgadzam się” i kontynuując korzystanie z Usług po zmianie odpowiednich warunków potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś, w pełni zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na każde postanowienie warunków niniejszej Umowy, w szczególności te postanowienia, które ograniczają lub zwalniają odpowiedzialność.

 

W przypadku zarejestrowanych użytkowników w Niemczech poinformujemy Cię o wszelkich modyfikacjach i dodatkowych warunkach pocztą elektroniczną i zapewnimy Ci okres dwóch miesięcy na sprzeciw wobec takich zmodyfikowanych warunków niniejszej Umowa pisemna lub e-mailem. Uznaje się, że zaakceptowałeś wszelkie modyfikacje, jeśli nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy. Informacją wraz ze zmianami poinformujemy Państwa o konsekwencjach braku pisemnego sprzeciwu w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od czasu wskazanego w informacji o zmianach. W przypadku braku powiadomienia, zmiana będzie obowiązywać od chwili otrzymania informacji o modyfikacjach i upływu okresu dwóch miesięcy bez wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec modyfikacji. Jeśli sprzeciwisz się modyfikacjom, zostanie to uznane za rozwiązanie niniejszych warunków.

 

 • Wszyscy pozostali użytkownicy:Kontynuując korzystanie z Usług po zmianie odpowiednich warunków, potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś, w pełni zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na każde postanowienie warunków niniejszej Umowy, w szczególności na te postanowienia, które ograniczają lub zwalniają odpowiedzialność.


WYŁĄCZENIA 

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje i treści udostępniane w ramach Usług były dokładne, kompletne, aktualne, dostępne i nie naruszały praw osób trzecich. Nie gwarantujemy jednak, że tak będzie zawsze. Usługi są świadczone w stanie „takim, w jakim są” i „w miarę dostępności”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszym zrzekamy się wszelkich oświadczeń i gwarancji dotyczących informacji i treści zawartych w Usługach, wyraźnych lub dorozumianych, utworzonych na mocy prawa, umowy lub w inny sposób, w tym między innymi wszelkich gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub nienaruszania praw osób trzecich. Nie gwarantujemy, że ta witryna internetowa jest bezpieczna, wolna od błędów lub wad (w tym między innymi kompletność, dokładność i rzetelność jakichkolwiek wyświetlanych danych lub informacji) lub że ta witryna internetowa jest wolna od wirusów lub innych potencjalnie szkodliwych elementów. Mogą wystąpić przerwy, opóźnienia, nieprawidłowe działanie lub niemożność korzystania z Usług z powodu problemów z łącznością internetową.

Informacje i treści zawarte w Usługach nie stanowią porady medycznej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących leczenia lub opieki zaleca się skonsultowanie się z pracownikami służby zdrowia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które może ponieść jakakolwiek osoba, niezależnie od tego, czy zostały poniesione bezpośrednio, pośrednio, natychmiastowo lub w konsekwencji, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub z innego powodu które wynikają z lub w związku z korzystaniem z Usług lub podejmowanymi przez Ciebie decyzjami dotyczącymi leczenia lub opieki, z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania. 

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie udzielamy żadnej gwarancji za dokładność, skuteczność, aktualność i przydatność jakichkolwiek informacji lub treści uzyskanych od stron trzecich, w tym wszelkich aplikacji stron trzecich (niezależnie od tego, czy są one powiązane lub nie, o których mowa w Usługach) ). 

TWOJE UŻYCIE 

Przyjmujesz do wiadomości, że zanim rozpoczniesz procedurę rejestracji i skorzystasz z naszych Usług, będziesz mieć zdolność cywilną do przestrzegania swojego zachowania zgodnie z przepisami prawa jurysdykcji, w której mieszkasz. Jeżeli nie posiadasz wyżej wymienionej zdolności cywilnej do dostosowania się do swojego zachowania, Ty i Twój opiekun poniesiecie odpowiedzialność za wszelkie wydatki z tego wynikające zgodnie z prawem.

 

Musisz także upewnić się, że nie podlegasz ograniczeniom handlowym, sankcjom gospodarczym ani innym przepisom ustawowym i wykonawczym wprowadzonym przez jakikolwiek kraj, region lub organizację międzynarodową, ani nie będziesz bezpośrednio lub pośrednio zapewniać środków, towarów lub usług temu podmiotowi. W przeciwnym razie przestaną Państwo korzystać z naszych Usług. W międzyczasie rozumiesz, że jakiekolwiek naruszenie powyższych wymagań może skutkować brakiem możliwości rejestracji i normalnego korzystania z naszych Usług.

 

Po wypełnieniu informacji zgodnie z instrukcjami na stronie rejestracyjnej, przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszej Umowy oraz ukończeniu wszystkich procedur rejestracyjnych, możesz utworzyć konto (Konto ) na tej stronie i zostań zarejestrowanym użytkownikiem naszej witryny. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności swojej nazwy użytkownika i hasła do Konta. Jeżeli dowiesz się lub podejrzewasz, że inna osoba uzyskała dostęp do Twojego Konta bez Twojej zgody, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas.

 

Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na następujące postanowienia: 

 

 • będziesz mieć dostęp do Usług i korzystać z nich wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych;

 

 • nie wolno Ci pomagać ani pomagać żadnej osobie w uzyskiwaniu dostępu do Usług lub korzystaniu z nich w jakimkolwiek celu komercyjnym, niezgodnym z prawem lub nielegalnym;

 

 • nie wolno zakłócać, zmieniać ani przechwytywać informacji zamieszczanych w Usługach lub na którymkolwiek z naszych serwerów (w stosownych przypadkach); 

 

 • podczas uzyskiwania dostępu do Usług i korzystania z nich musisz przez cały czas przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, regulacji, polityk i innych wymagań określonych przez odpowiedni organ regulacyjny lub organ egzekwowania prawa;

 

 • nie wolno Ci pomagać ani pomagać żadnej osobie w kopiowaniu, modyfikowaniu, inżynierii wstecznej, deasemblacji, dekompilacji, demontażu, próbach eksportowania kodu źródłowego, dekodowaniu i wykonywaniu innych czynności analizujących lub replikujących kod źródłowy, strukturę i koncepcja dowolnej części tej witryny internetowej lub jej części składowych;

 

 • nie wolno Ci korzystać z żadnego zautomatyzowanego procesu lub usługi (takiej jak bot, pająk lub okresowe buforowanie informacji) w celu uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich, ani też w celu kopiowania lub usuwania danych z Usług;

 

 • nie wolno Ci w inny sposób korzystać z Usług w sposób wykraczający poza zakres użytkowania przyznany Ci w niniejszej Umowie;

 

 • nie wolno używać nieautoryzowanego oprogramowania lub sprzętu w celu uzyskania dostępu do Usług ani modyfikować Usług w jakikolwiek nieautoryzowany sposób (na przykład poprzez nieautoryzowane naprawy, nieautoryzowane aktualizacje lub nieautoryzowane pobrania);

 

 • wszystkie informacje (w tym dane osobowe), które nam przekazujesz, są prawdziwe, dokładne i kompletne w momencie ich przekazania, a w przypadku jakiejkolwiek zmiany tych informacji, niezwłocznie nas powiadomisz; I

 

 • nie wolno podejmować prób obchodzenia jakichkolwiek zabezpieczeń tej witryny internetowej.

 

NASZE USŁUGI

 

 • Przeglądaj i subskrybuj nasze produkty: Nasze Usługi umożliwiają utworzenie Konta w celu przeglądania i subskrybowania naszych produktów.

 

 • Kup nasze produkty: Kupując produkty na tej stronie, pamiętaj, aby dokładnie potwierdzić nazwę, cenę, ilość, model, specyfikację, rozmiar zakupionych produktów lub czas, zawartość, wymagania restrykcyjne i inne ważne kwestie dotyczące zakupionych produktów oraz zweryfikuj swój adres kontaktowy, numer telefonu, odbiorcę, informacje o płatności i inne informacje w momencie składania zamówienia.Jeśli odbiorca wskazany przez Ciebie nie jest Tobą, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z działań i oświadczeń woli takiego odbiorcy.

 

 • Obsługa klienta: Możesz od czasu do czasu identyfikować problemy, szukać rozwiązań zidentyfikowanych problemów, przekazywać sugestie, komentarze lub inne opinie związane z naszymi Usługami. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wykorzystamy Twoje dane kontaktowe, aby się z Tobą skontaktować, aby Ci pomóc i zapewnić Ci obsługę.

 

 • Programy promocyjne. Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej możemy udostępniać bezpłatny program próbny lub inne programy promocyjne. Takie programy mogą podlegać innym warunkom oprócz niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i Warunków użytkowania, o czym poinformujemy Cię i osobno poprosimy o Twoją wyraźną zgodę.  

 

 • Przekaz marketingowy: Będziemy korzystać z usług zewnętrznego dostawcy w celu przetwarzania Twoich danych, w tym wysyłania wiadomości marketingowych na Twój adres e-mail lub telefon komórkowy. Przed wysłaniem Ci takich komunikatów marketingowych poprosimy Cię o wyraźną zgodę i możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas komunikatów marketingowych, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w wiadomości e-mail lub w tekście.

 

DOSTĘPNOŚĆ 

Dołożymy uzasadnionych starań, aby Usługi były dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie możemy tego jednak zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku przerwy w dostępie do Usług. Świadczenie Usług może zostać przerwane ze względu na konserwację lub inne powodów, ale postaramy się z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o wszelkich planowanych wydarzeniach. 

 

Od czasu do czasu możemy aktualizować, usuwać lub zmieniać niektóre funkcje i funkcjonalności Usług. Korzystanie z Usług może zależeć od tego, czy Twoje urządzenie i system operacyjny, z którego korzystasz, spełniają wymagania systemowe i dotyczące zgodności, które ustalamy od czasu do czasu, od regionu, w którym się znajdujesz, lub od tego, co jest wymagane przez obowiązujące prawo. Aby korzystać z Usług, możesz potrzebować kompatybilnego sprzętu i oprogramowania (od czasu do czasu może to wymagać pobrania i zainstalowania najnowszych wersji takiego oprogramowania). Wymagana jest także łączność z Internetem.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Dla poniższych celów „Prawa własności intelektualnej” oznaczają między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do projektów, prawa do baz danych, patenty i wszelką inną własność intelektualną wszelkiego rodzaju prawa (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie i gdziekolwiek na świecie).

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług lub z nimi związane (w tym informacje, treści i grafiki publikowane w tej witrynie) stanowią naszą własność lub są przez nas licencjonowane. Udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Usług na dowolnym kompatybilnym urządzeniu, pod warunkiem, że: (i) powyższe potwierdzenie własności intelektualnej pojawi się na wszystkich kopiach; (ii) wykorzystanie informacji ma charakter wyłącznie informacyjny, niekomercyjny w zakresie opieki zdrowotnej lub do użytku osobistego; (iii) informacje nie są w żaden sposób modyfikowane; oraz (iv) żadna grafika dostępna w Usługach nie jest używana oddzielnie od towarzyszącego tekstu. W przypadku wszystkich innych zastosowań informacji lub jakiegokolwiek znaku towarowego, nazw handlowych lub szaty graficznej Sibionics wymagana jest nasza uprzednia pisemna zgoda. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczane przez zewnętrznych dostawców i zabrania się rozpowszechniania takich materiałów bez zgody właściciela zawartej w nich własności intelektualnej.

Z wyjątkiem przypadków dozwolone powyżej, żadna licencja ani prawo, wyraźne lub dorozumiane, nie jest udzielane jakiejkolwiek osobie w związku z prawami własności intelektualnej Sibionics. Nie wolno wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, redystrybuować, udzielać sublicencji, wyświetlać publicznie ani w żaden inny sposób wykorzystywać komercyjnie jakiejkolwiek części Usług.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA 

Zależy nam na ochronie Twojej prywatności. Dane osobowe, które zbieramy lub które w inny sposób uzyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług, są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności .

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że urządzenie używane do uzyskania dostępu do Usług jest odpowiednio zabezpieczone i chronione przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Sibionics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe (w tym utracone zyski, powstałe bezpośrednio lub pośrednio) poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku przechwycenia lub nieuprawnionego dostępu do ich danych osobowych. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd albo szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem, my, nasi agenci lub podwykonawcy, nasi dyrektorzy i ich odpowiedni dyrektorzy , pracownicy i agenci niniejszym zrzekają się, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które może ponieść jakakolwiek osoba, niezależnie od tego, czy zostały poniesione bezpośrednio, pośrednio, natychmiastowo lub w konsekwencji, oraz czy powstały na mocy umowy, deliktu (w tym zaniedbania) ) lub w inny sposób, który wynika z lub jest w związku z: (i) korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług; (ii) wykorzystanie informacji lub treści zawartych w Usługach; (iii) wszelkie usługi świadczone w ramach Usług lub za ich pośrednictwem; oraz (iv) przechwycenie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesłanych do Usług, w tym między innymi następujące kategorie strat lub szkód, niezależnie od tego, czy Sibionics został poinformowany o możliwości takiej straty lub szkody: (a) utrata lub uszkodzenie danych; b) utratę zysków; c) utratę przewidywanych oszczędności; (d) utrata możliwości biznesowych; (e) utrata wartości firmy; (f) utrata reputacji; oraz g) szkody szczególne. 

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku, gdy poniesiemy jakąkolwiek odpowiedzialność w związku z warunkami niniejszej Umowy, działanie Usług i taka odpowiedzialność nie jest w inny sposób ograniczona lub wyłączona przez niniejsze warunki, nasza odpowiedzialność będą ograniczone do szkód, które można racjonalnie przewidzieć.

 

Nasza ogólna i zbiorcza odpowiedzialność wobec Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług będzie ograniczona (w stosownych przypadkach) do wartości zakupu odpowiedniego produktu lub usługi Sibionics w związku z Usługami lub równoważnej kwoty w walucie kraju, w którym na którym się opierasz.

 

Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych warunków, będziemy odpowiedzialni za poniesione przez Ciebie straty lub szkody, które są racjonalnie przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas niniejszych warunków lub naszego niezachowania należytej staranności i umiejętności, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które nie są racjonalnie przewidywalne. Stratę lub szkodę można racjonalnie przewidzieć, jeśli jest oczywiste, że nastąpi lub jeśli w momencie akceptacji niniejszych warunków oboje wiedzieliśmy, że może to nastąpić.

 

Użytkownik zabezpieczy i zabezpieczy nas, naszych urzędników, pracowników, agentów, licencjodawców lub innych zewnętrznych dostawców przed wszelkimi stratami i zobowiązaniami, za które którykolwiek z nich może stać się odpowiedzialny, a także przed wszelkimi działaniami, procesami, postępowaniami, roszczeniami lub żądaniami jakiejkolwiek natury, która może być podnoszona, podnoszona lub stawiana przeciwko któremukolwiek z nich, lub którą którykolwiek z nich może ponieść lub która może powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem przez Ciebie prawa, naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków lub jakichkolwiek działań lub zaniechań, które popełnisz w korzystaniu z Usług, które nie są dozwolone na mocy niniejszych warunków. Oznacza to, że będziesz zobowiązany do zrekompensowania nam w przeliczeniu na dolara strat i zobowiązań, które poniesiemy w wyniku korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług przez Ciebie (nawet jeśli nie wyraziłeś zgody na takie użycie lub niewłaściwe użycie).


W JAKI SPOSÓB MOŻNA ROZWIĄZAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Ciebie niniejszej Umowy poprzez kliknięcie „Zarejestruj się” lub w inny sposób przewidziany w niniejszej Umowie i będzie obowiązywać, dopóki nie zostanie rozwiązana. Możesz odłączyć się lub zaprzestać korzystania z Witryny Sibionics CGM w dowolnym momencie. 

Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast i bez dodatkowego powiadomienia w przypadku naruszenia i/lub niezastosowania się do któregokolwiek warunku niniejszej Umowy. Sibionics może również rozwiązać lub zawiesić niniejszą Umowę w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym jeśli Sibionics uzna, że ​​naruszyłeś lub postępowałeś niezgodnie z literą lub duchem niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o natychmiastowe zaprzestanie lub skorygowanie niezgodnego z prawem użytkowania lub, jeśli niezgodne z prawem użytkowanie i/lub naruszenie będzie kontynuowane, jesteśmy uprawnieni do zareagowania i podjęcia wszelkich zgodnych z prawem środków, które uznamy za konieczne (w tym do zablokowania Twojego dostępu do Usługi).   

PRAWO RZĄDOWE 

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego i Warunki użytkowania podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i Warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Chińskiej Republiki Ludowej. 

 

Jeżeli jesteś obywatelem dowolnego kraju Unii Europejskiej, po uprzednim zwróceniu się do nas na piśmie, możesz także zgłosić swoje roszczenia na platformie rozstrzygania sporów udostępnionej online przez Komisję Europejską pod adresem: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en . Komisja Europejska przekaże Twoje roszczenie powiadomionym właściwym mediatorom krajowym.

RÓŻNORODNY

 

Zgadzasz się, że niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego i Warunki korzystania (oraz wszelkie ich aktualizacje) opisują całą umowę między nami dotyczącą Usług oraz wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia istniejące wcześniej między Tobą a nami w odniesieniu do takie użycie zostaje niniejszym zastąpione i anulowane.

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, postanowienia takie zostaną ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla intencją niniejszych warunków, tak aby pozostały one w pełnej mocy i skuteczności.

JAK MOGĘ PROSIĆ O WSPARCIE LUB ZŁOŻYĆ SKARGA? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy lub ogólnie Usług, nie wahaj się z nami skontaktować.